Πληροφορίες για:

Έρευνα

Διάρκεια:
01/02/2009 to 31/05/2013
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Κύριος Ερευνητής:
Περιγραφή:

Σχεδιασμός μέσων για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων: Επιδράσεις χρώματος, σχήματος και σήμανσης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Σχεδιασμός μέσων για την ανακύκλωση

 

Ως σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά είδη κάδων διαφορετικού χρώματος, μεγέθους  και  μορφής. Η σπατάλη σημαντικού χρόνου στην επιλογή του κατάλληλου κάδου, εκτός από τα λάθη, δεν ενισχύει την συνήθεια της ανακύκλωσης. Το χρώμα και ο σχεδιασμός του κάδου θα πρέπει να δίνει την πληροφορία της ανακύκλωσης συγκεκριμένου υλικού. Η τοποθέτηση...

Διάρκεια:
01/10/2012
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Κύριος Ερευνητής:
Περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ενημέρωσης του κοινού σε πρακτικές και μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες καθώς και η συμμετοχή τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Η έρευνα πραγματοποιείτε με την χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διάρκεια:
01/10/2011 to 30/09/2012
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Κύριος Ερευνητής:
Περιγραφή:

Η παρούσα εργασία εξετάζει την αποδοχή των πολιτών απέναντι στον επανασχεδιασμό του πάρκου του Λιμνίου (στην Ξάνθη) ως έναν οργανωμένο, πολλαπλών χρήσεων, χώρο  αναψυχής. Αποτελεί μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία και σκοπό έχει την διερεύνηση της γνώμης του κοινού σχετικά με την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του πάρκου του Λιμνίου και την άποψη του σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου. Γίνεται σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης με την προτεινόμενη λύση (η οποία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις – ανάγκες των πολιτών) και αξιολογούνται με τη χρήση...

Διάρκεια:
01/10/2011 to 30/09/2012
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Κύριος Ερευνητής:
Περιγραφή:

Στην συγκεκριμένη έρευνα εξετάζεται η επίδραση του κάδου απορριμμάτων δίπλα σε κάδους συλλογής χαρτιού καθώς και κατά πόσο το χρώμα και η σχετική θέση του κάδου ανακύκλωσης παίζει ρόλο σε ποιο κάδο θα διαλέξει το κοινό να ανακυκλώσει χαρτί. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε τροχήλατοι κάδοι 240 λίτρων διαφορετικού χρώματος οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία στην πόλη της Ξάνθης. Οι μεταβλητές που εξετάσθηκαν ήταν το βάρος του χαρτιού καθώς και ο αριθμός και το βάρος των μη – ανακυκλώσιμων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μετά το τέλος κάθε δειγματοληψίας η σειρά των κάδων άλλαζε...

Διάρκεια:
06/05/2012 to 30/09/2012
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Κύριος Ερευνητής:
Περιγραφή:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η μέθοδος, αξιολόγησης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων, της Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής, καθώς και η εφαρμογή της για μια μελέτη περίπτωσης που αφορά σε κτίριο γραφείων επιχειρήσεων.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας, εισάγεται ο ορισμός, ο σκοπός και το ιστορικό της μεθόδου. Στη συνέχεια αναφέρονται τα μειονεκτήματα και οι δυσκολίες της μεθόδου ακολουθούμενες από τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη. Ακολουθεί η περιγραφή της μεθόδου και τα αναλυτικά βήματά της.
Στο δεύτερο μέρος, περιγράφεται και αναλύεται η μελέτη περίπτωσης και η...

Διάρκεια:
04/03/2010 to 20/09/2012
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Κύριος Ερευνητής:
Περιγραφή:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα έρευνα αξιολογείται μια μέθοδος σχεδιασμού λογοτύπων για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συγκρίνονται με το αποτελέσματα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιλογή του λογοτύπου σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 3 φάσεις και η συλλογή των δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγια.

Κατά την πρώτη φάση συλλέχθηκαν δεδομένα στην...