Πληροφορίες για:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Χρηματοδότης: 
ΠΜΣ
Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
Κύριος Ερευνητής: 
Διάρκεια: 
Κυριακή, 6 Μάιος, 2012 to Κυριακή, 30 Σεπτέμβριος, 2012
Περιγραφή: 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η μέθοδος, αξιολόγησης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων, της Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής, καθώς και η εφαρμογή της για μια μελέτη περίπτωσης που αφορά σε κτίριο γραφείων επιχειρήσεων.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας, εισάγεται ο ορισμός, ο σκοπός και το ιστορικό της μεθόδου. Στη συνέχεια αναφέρονται τα μειονεκτήματα και οι δυσκολίες της μεθόδου ακολουθούμενες από τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη. Ακολουθεί η περιγραφή της μεθόδου και τα αναλυτικά βήματά της.
Στο δεύτερο μέρος, περιγράφεται και αναλύεται η μελέτη περίπτωσης και η μεθοδολογία που ακολουθείται. Εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια ως προς την κατάσταση αναφοράς, δηλαδή την παραμονή της εταιρίας στα ιδιόκτητα γραφεία της, χωρίς αυτή να προβεί σε καμία ενέργεια. Τα τρία σενάρια είναι: α) Η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου, β) Η αγορά νέων γραφείων και γ) Η κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων. Μετά την Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής, πραγματοποιείται Ανάλυση Επικινδυνότητας για τις παραμέτρους που παρουσιάζουν αβεβαιότητα και Ανάλυση Ευαισθησίας για τον προσδιορισμό των μεταβλητών που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβλητή του Κόστους Κύκλου Ζωής. Τέλος, πραγματοποιείται Ανάλυση Σεναρίου για το Σενάριο με το χαμηλότερο Κόστος Κύκλου Ζωής, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας της απόφασής μας.
Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης, καθώς και οι προτάσεις προς την εταιρία. Ακολουθεί παράρτημα με αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος @RISK και των βημάτων που ακολουθήθηκαν για την Ανάλυση Επικινδυνότητας, Ευαισθησίας και Σεναρίου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Λήψη Αποφάσεων.

Yποστηρικτικό υλικό: