Πληροφορίες για:

Διοίκηση Προσωπικού - Επικοινωνιολογία

Διδάσκων: 
Ιωάννης Ε. Νικολάου
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
6
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC213/
Περιγραφή: 

Θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο της σύγχρονης Επιχείρησης. Περιγραφή θέσεων εργασίας, προδιαγραφή και αξιολόγηση τους, προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, συστήματα αξιολόγησης επίδοσης εργαζομένων, συστήματα αμοιβών και προσλήψεων συνιστούν τον γνωσιακό κορμό της παρούσης ενότητας. Επικοινωνιολογία: αναλύονται πρότυπα (models) επικοινωνίας και εφαρμογές τους μέσα στη παραγωγική διαδικασία της σύγχρονης επιχείρησης.