Πληροφορίες για:

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διδάσκων: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
9
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC172/
Περιγραφή: 

Ορισμοί Διεθνές και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Κατηγορίες έργων & Επιπτώσεων. Μεθοδολογία σύνταξης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): διαχείριση της διαδικασίας, προκαταρτική εξέταση έργου, εναλλακτικές λύσεις. Περιγραφή του έργου, χώρος, κύκλος ζωής, λειτουργία. Περιγραφή περιβάλλοντος τύποι δεδομένων, αναγκαία και διαθέσιμα στοιχεία. Τεχνικές και μέθοδοι προσδιορισμού των επιπτώσεων. Αξιολόγηση επιπτώσεων: κριτήρια, παράγοντες που καθορίζουν την σημασία των επιπτώσεων και μέθοδοι αξιολόγησης. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων. Προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Ενδεικτικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διάφορα είδη έργων. Παραδείγματα, ανάλυση μελετών για διάφορους τύπους έργων. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν προετοιμάσει μια πλήρη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.