Πληροφορίες για:

Οικονομική της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διδάσκων: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Τύπος Μαθήματος: 
Προπτυχιακά
Eξάμηνο: 
6
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC183/
Περιγραφή: 

Η εξέλιξη της οικολογίας και το κοινωνικό περιβάλλον. Οικοσύστημα και οικονομία. Πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης. Οικονομικές – οικολογικές θεωρητικές απόψεις. Φυσικοί πόροι και βιώσιμη ανάπτυξη. Αριστοποίηση κατά Pareto: Στατική ανάλυση. Δυναμική ανάλυση: Αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα. Εξωτερικές οικονομίες. Δημόσια αγαθά. Ελεύθερα αγαθά. Δικαιώματα ιδιοκτησίας. Μέτρηση της εξαντλησιμότητας των φυσικών πόρων. Διακρίσεις βιώσιμης ανάπτυξης (Ισχυρή – Ασθενής). Μηχανισμός της αγοράς και βιώσιμη ανάπτυξη. Προσαρμογή των εθνικών λογαριασμών. Μακροοικονομική πολιτική και περιβάλλον. Προγράμματα σταθεροποίησης της οικονομίας (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα – συγκρούσεις μεταξύ τους). Επιπτώσεις των μακροοικονομικών πολιτικών στο περιβάλλον. Περιβαλλοντικοί – οικονομικοί λογαριασμοί. Περίπτωση μελέτης. Μέθοδοι αποτίμησης του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική ανάλυση κόστους – οφέλους. Μέθοδος εξαρτημένης εκτίμησης (αποτίμηση σε υποθετικές συνθήκες). Μέθοδος κόστους ταξιδίου. Μέθοδος αποτίμησης της ευχαρίστησης (ωφελιμιστική τιμολόγηση). Αξιολόγηση διαχειριστικών σχεδίων (αειφορικός χαρακτήρας, δείκτες περιβαλλοντικής ποιότητας, εκτίμηση κινδύνου). Περιπτώσεις μελέτης.