Πληροφορίες για:

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διδάσκων: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Τύπος Μαθήματος: 
Μεταπτυχιακά
Eξάμηνο: 
2
E-class: 
https://eclass.duth.gr/eclass/courses/TMC191/
Περιγραφή: 

Εξετάζονται ζητήματα περιβαλλοντικών δεδομένων (άδειες χρήσης, ιδιοκτησία, μέθοδοι συλλογής, διασφάλιση ποιότητας). Επίσης, θα συζητηθούν θέματα ευφυών τεχνικών ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων (αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, δένδρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα, δίκτυα bayes, κλπ) - Εργαστήριο με το ελεύθερο λογισμικό WEKA (www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka).

Παρουσιάζονται θέματα διακριτής μοντελοποίησης – Προσομοίωση καταναλωτών νερού με πράκτορες λογισμικού και αξιολόγηση εναλλακτικών τιμολογίων - Εργαστήριο με ελεύθερο λογισμικό DAWN (http://sourceforge.net/projects/water-simulator).

Θα εκπονηθεί εργασία η οποία θα αποτελείται από την επεξεργασία δεδομένων με στατιστικό πρόγραμμα για τη στήριξη αποφάσεων περιβαλλοντικής πολιτικής. Θα διερευνηθούν σύγχρονα θέματα διαχείρισης  περιβάλλοντος όπως αυτά προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι φοιτητές θα μελετήσουν επιλεγμένες δημοσιευμένες  έρευνες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.  Ενδεικτική βιβλιογραφία συνοψίζεται παρακάτω:

 • Anselm, A. (2008). "Passive annual heat storage principles in earth sheltered housing, a supplementary energy saving system in residential housing." Energy and Buildings 40(7): 1214-1219.
 • Ayres, R. U. (2008). "Sustainability economics: Where do we stand?" Ecological Economics 67(2): 281-310.
 • Bougherara, D. and P. Combris (2009). "Eco-labelled food products: what are consumers paying for?" European Review of Agricultural Economics 36(3): 321-341.
 • Chan, H.-Y., S. B. Riffat, et al. (2010). "Review of passive solar heating and cooling technologies." Renewable and Sustainable Energy Reviews 14(2): 781-789.
 • Cheftel, J. (2005). "Food and nutrition labelling in the European Union." Food Chemistry 93(3): 531-550.
 • Costa-Font, M. and J. M. Gil (2009). "Structural equation modelling of consumer acceptance of genetically modified (GM) food in the Mediterranean Europe: A cross country study." Food Quality and Preference 20(6): 399-409.
 • Cullen, K. (2009). "Differences in fruit and vegetable exposure and preferences among adolescents receiving free fruit and vegetable snacks at school." Appetite 52(3): 740-744.
 • Czemiel Berndtsson, J. (2010). "Green roof performance towards management of runoff water quantity and quality: A review." Ecological Engineering 36(4): 351-360.
 • Dean, T. and J. McMullen (2007). "Toward a theory of sustainable entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial action." Journal of Business Venturing 22(1): 50-76.
 • Dili, A. S., M. A. Naseer, et al. (2010). "Passive control methods of Kerala traditional architecture for a comfortable indoor environment: A comparative investigation during winter and summer." Building and Environment 45(5): 1134-1143.
 • Eiadat, Y., A. Kelly, et al. (2008). "Green and competitive? An empirical test of the mediating role of environmental innovation strategy." Journal of World Business 43(2): 131-145.
 • Finucane, M. and J. Holup (2005). "Psychosocial and cultural factors affecting the perceived risk of genetically modified food: an overview of the literature." Social Science & Medicine 60(7): 1603-1612.
 • Furumai, H. (2008). "Rainwater and reclaimed wastewater for sustainable urban water use." Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 33(5): 340-346.
 • Gao, C. F., W. L. Lee, et al. (2009). "Locating room air-conditioners at floor level for energy saving in residential buildings." Energy Conversion and Management 50(8): 2009-2019.
 • Ghisi, E. and D. Ferreira (2007). "Potential for potable water savings by using rainwater and greywater in a multi-storey residential building in southern Brazil." Building and Environment 42(7): 2512-2522.
 • Hammons, T. (2008). "Integrating renewable energy sources into European grids☆." International Journal of Electrical Power & Energy Systems 30(8): 462-475.
 • Hatamipour, M. and A. Abedi (2008). "Passive cooling systems in buildings: Some useful experiences from ancient architecture for natural cooling in a hot and humid region." Energy Conversion and Management 49(8): 2317-2323.
 • Kaldellis, J. and D. Zafirakis (2007). "Optimum energy storage techniques for the improvement of renewable energy sources-based electricity generation economic efficiency." Energy 32(12): 2295-2305.
 • Loureiro, M. and S. Hine (2004). "Preferences and willingness to pay for GM labeling policies." Food Policy 29(5): 467-483.
 • Loureiro, M. and W. Umberger (2007). "A choice experiment model for beef: What US consumer responses tell us about relative preferences for food safety, country-of-origin labeling and traceability." Food Policy 32(4): 496-514.
 • Lund, H. and B. V. Mathiesen (2009). "Energy system analysis of 100% renewable energy systems—The case of Denmark in years 2030 and 2050." Energy 34(5): 524-531.
 • Macias, M., J. A. Gaona, et al. (2009). "Low cost passive cooling system for social housing in dry hot climate." Energy and Buildings 41(9): 915-921.
 • Martinez-Poveda, A., M. B. Molla-Bauza, et al. (2009). "Consumer-perceived risk model for the introduction of genetically modified food in Spain." Food Policy 34(6): 519-528.
 • Meek, W. R., D. F. Pacheco, et al. (2010). "The impact of social norms on entrepreneurial action: Evidence from the environmental entrepreneurship context." Journal of Business Venturing 25(5): 493-509.
 • Nikolaidis, Y., P. A. Pilavachi, et al. (2009). "Economic evaluation of energy saving measures in a common type of Greek building." Applied Energy 86(12): 2550-2559.
 • Nilsson, H. (2004). "The use of eco-labeling like initiatives on food products to promote quality assurance—is there enough credibility?" Journal of Cleaner Production 12(5): 517-526.
 • Ofallon, M., D. Gursoy, et al. (2007). "To buy or not to buy: Impact of labeling on purchasing intentions of genetically modified foods." International Journal of Hospitality Management 26(1): 117-130.
 • Ouyang, J., J. Ge, et al. (2009). "Economic analysis of energy-saving renovation measures for urban existing residential buildings in China based on thermal simulation and site investigation." Energy Policy 37(1): 140-149.
 • Roe, B. and M. Teisl (2007). "Genetically modified food labeling: The impacts of message and messenger on consumer perceptions of labels and products." Food Policy 32(1): 49-66.
 • Ryan, A. M., C. L. Spash, et al. (2009). "Socio-economic and psychological predictors of domestic greywater and rainwater collection: Evidence from Australia." Journal of Hydrology 379(1-2): 164-171.
 • Saher, M., M. Lindeman, et al. (2006). "Attitudes towards genetically modified and organic foods." Appetite 46(3): 324-331.
 • Spala, A., H. Bagiorgas, et al. (2008). "On the green roof system. Selection, state of the art and energy potential investigation of a system installed in an office building in Athens, Greece." Renewable Energy 33(1): 173-177.
 • Spala, A., H. Bagiorgas, et al. (2008). "On the green roof system. Selection, state of the art and energy potential investigation of a system installed in an office building in Athens, Greece." Renewable Energy 33(1): 173-177.
 • Srivastava, A. and A. Ganguly (2009). "Indifference curves as a tool for environment impact assessment." Environmental Monitoring and Assessment 160(1-4): 513-519.
 • van den Bergh, J. C. J. M. (2010). "Externality or sustainability economics?" Ecological Economics 69(11): 2047-2052.
 • Yang, J., Q. Yu, et al. (2008). "Quantifying air pollution removal by green roofs in Chicago." Atmospheric Environment 42(31): 7266-7273.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανάπτυξη εργασιών και γραπτή πρόοδο.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορούν να εγγραφούν στο μάθημα είναι 9.