Πληροφορίες για:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Χρηματοδότης: 
ΤΜΕΔΕ - ΠΜΣ
Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
Κύριος Ερευνητής: 
Διάρκεια: 
Σάββατο, 1 Οκτώβριος, 2011 to Κυριακή, 30 Σεπτέμβριος, 2012
Περιγραφή: 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την αποδοχή των πολιτών απέναντι στον επανασχεδιασμό του πάρκου του Λιμνίου (στην Ξάνθη) ως έναν οργανωμένο, πολλαπλών χρήσεων, χώρο  αναψυχής. Αποτελεί μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία και σκοπό έχει την διερεύνηση της γνώμης του κοινού σχετικά με την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του πάρκου του Λιμνίου και την άποψη του σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου. Γίνεται σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης με την προτεινόμενη λύση (η οποία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις – ανάγκες των πολιτών) και αξιολογούνται με τη χρήση ερωτηματολογίων. Η σύγκριση γίνεται προβάλλοντας στα υποκείμενα μια σειρά από οπτικοακουστικό υλικό, όπως ταινίες  πριν και μετά τον προτεινόμενο επανασχεδιασμό καθώς και φωτογραφίες της υφιστάμενης και της νέας πρότασης. Επίσης για μέρος του δείγματος καθόλη τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ο αισθητήρας Q-sensor ο οποίος κατέγραφε την αγωγιμότητα του δέρματος, την κίνηση του καρπού και την θερμοκρασία του κάθε υποκειμένου έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν οι αντιδράσεις των υποκειμένων σε κάθε ερέθισμα και να συγκριθούν όσα αισθάνθηκαν με όσα δήλωσαν στις απαντήσεις τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου έδειξε, με στατιστικά κριτήρια, ότι οι κάτοικοι της Ξάνθης αξιολόγησαν θετικά τις προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του αισθητήρα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές που να στοιχειοθετούν την αναγκαιότητα χρήσης του στο συμμετοχικό σχεδιασμό.

Yποστηρικτικό υλικό: