Πληροφορίες για:

Σχεδιάζοντας το νέο λογότυπο για τα βιολογικά προϊόντα. Μια καλύτερη μέθοδος.

Χρηματοδότης: 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
Κύριος Ερευνητής: 
Διάρκεια: 
Πέμπτη, 4 Μάρτιος, 2010 to Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος, 2012
Περιγραφή: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα έρευνα αξιολογείται μια μέθοδος σχεδιασμού λογοτύπων για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συγκρίνονται με το αποτελέσματα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιλογή του λογοτύπου σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 3 φάσεις και η συλλογή των δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγια.

Κατά την πρώτη φάση συλλέχθηκαν δεδομένα στην Ελλάδα (n=605) σχετικά με την στάση των καταναλωτών έναντι των βιολογιών προϊόντων, την αγοραστική τους συμπεριφορά γενικότερα και των κύριων χαρακτηριστικών που προσδίδουν σε ένα βιολογικό λογότυπο. Με τα δεδομένα αυτά σχεδιάστηκαν δύο εμπειρικά λογότυπα.

Η δεύτερη φάση της έρευνας (n=1153), η οποία πραγματοποιήθηκε σε έξι χώρες, είχε στόχο την σύγκριση των εμπειριών λογοτύπων με το επίσημο Ευρωπαϊκό λογότυπο βιολογικών προϊόντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ένα από τα εμπειρικά λογότυπα είχε σημαντικά μεγαλύτερη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό.

Τέλος κατά την τρίτη φάση της έρευνας (n=143) αναδείχθηκε  πως το νέο Ευρωπαϊκό βιολογικό λογότυπο προτιμάται από φοιτητές και απόφοιτους αρχιτεκτονικών σχολών σε σχέση με το καταναλωτικό κοινό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ένα λογότυπο για να πετύχει μέγιστη αποδοχή αρκεί να γίνεται εύκολα κατανοητό από τους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνδυάζει στοιχεία που οι καταναλωτές ταυτίζουν με το προϊόν καθώς και χαρακτηριστικά που θα του πρόσδιδαν ισχύ και θα το αναδείκνυαν στη υπόληψη αυτών. Όσο αφορά το Ευρωπαϊκό λογότυπο πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, υπάρχουν δύο ηχηρές έννοιες που αναδεικνύουν συγκεκριμένες αξίες κατά το άκουσμά τους. Έχουμε τη έννοια των βιολογικών προϊόντων που τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια αποτελούν μέρος της ζωής των καταναλωτών και ως αποτέλεσμα αυτού, όπως έδειξε και η έρευνα, κατά το άκουσμά της γεννιούνται συγκεκριμένες εικόνες στους καταναλωτές. Από την άλλη έχουμε την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσδίδει κύρος στον θεσμό της πιστοποίησης και της οποίας η σημαία έχει χαραχθεί αναμφισβήτητα στην μνήμη των καταναλωτών. Είναι προφανές λοιπόν πως το λογότυπο πιστοποίησης των Ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων θα έπρεπε να ενώνει αρμονικά της δύο έννοιες αυτές με τα χαρακτηριστικά, για τους καταναλωτές, σύμβολά τους (χρώματα κλπ.).

Το επικρατέστερο εμπειρικό λογότυπο που προέκυψε μέσω του πρώτου σταδίου της έρευνας βασίστηκε αποκλειστικά στην λογική αυτή. Περιλαμβάνει το γνωστό χρώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 12 χρυσά αστέρια της σημαίας της σε συνδυασμό με το επικρατέστερο σύμβολο και χρώμα που ταυτίζουν οι καταναλωτές με τα βιολογικά προϊόντα. Με τον συνδυασμό αυτό πέτυχε να ξεπεράσει σε αποδοχή, σε άμεση σύγκριση, το νέο βιολογικό λογότυπο. Υποστηρικτικά στην θεωρία αυτής της έρευνας λειτουργεί και το αποτέλεσμα του λογότυπου του 2008 που βρέθηκε στην πρώτη θέση στο τεστ των 16 λογοτύπων. Περιλαμβάνει ότι θεωρήθηκε σημαντικό από του καταναλωτές, χρώμα αλλά και κείμενο, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά που ταυτίζουν το προϊόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αστέρια και το χρώμα. Συμπερασματικά μπορεί κανείς να πει πως οι καταναλωτές τείνουν να αποδέχονται λογότυπα με ξεκάθαρο μήνυμα έναντι λογοτύπων που αποτυγχάνουν να ταυτιστούν με το προϊόν, ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική τους ποιότητα.

Η τρίτη έρευνα, έρχεται να επιβεβαίωση πως υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση των απόψεων των σχεδιαστών και των κοινών καταναλωτών. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο σχεδιασμός λογοτύπων από σχεδιαστές, αν προηγούμενος δεν έχει προηγηθεί κάποια συλλογή δεδομένων, όπως περιγράφεται στην έρευνα αυτή, ώστε να αναγνωριστούν τα κύρια χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι καταναλωτές στο προϊόν, οδηγεί σε υποδεέστερα λογότυπα, όσο αφορά την αρχική τους αποδοχή τους από τους καταναλωτές. Αντίθετα, λογότυπα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών, χαίρουν υψηλή αρχική αποδοχή ανεξαρτήτως από την καλλιτεχνική τους ποιότητα. Τελικά το προτιμότερο όμως είναι ο συνδυασμός δεδομένων και σχεδιαστών για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος.

 

Yποστηρικτικό υλικό: