Πληροφορίες για:

Σχεδιασμός μέσων για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων: Επιδράσεις χρώματος, σχήματος και σήμανσης

Χρηματοδότης: 
ΤΜΕΔΕ
Κύριος Ερευνητής: 
Διάρκεια: 
Κυριακή, 1 Φεβρουάριος, 2009 to Παρασκευή, 31 Μάιος, 2013
Περιγραφή: 

Σχεδιασμός μέσων για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων: Επιδράσεις χρώματος, σχήματος και σήμανσης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Σχεδιασμός μέσων για την ανακύκλωση

 

Ως σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά είδη κάδων διαφορετικού χρώματος, μεγέθους  και  μορφής. Η σπατάλη σημαντικού χρόνου στην επιλογή του κατάλληλου κάδου, εκτός από τα λάθη, δεν ενισχύει την συνήθεια της ανακύκλωσης. Το χρώμα και ο σχεδιασμός του κάδου θα πρέπει να δίνει την πληροφορία της ανακύκλωσης συγκεκριμένου υλικού. Η τοποθέτηση διαφορετικού χρώματος και τύπου κάδων για το ίδιο υλικό ακόμη και στην ίδια πόλη δημιουργεί σύγχυση και δεν κάνει την διαδικασία της ανακύκλωσης αυθόρμητη και απρομελέτητη. Η ταυτοποίηση  υλικού με ένα συγκεκριμένο χρώμα διεθνώς αναγνώσιμο θα μπορούσε να κάνει την ανακύκλωση εύκολη και αποτελεσματική.  

Η υπόθεση της έρευνας θεωρεί ότι η σχεδίαση κατάλληλων κάδων θα επηρεάσει προς την θετική κατεύθυνση τους παράγοντες χώρο, χρόνο και προσωπική προσπάθεια γι ανακύκλωση.

  1. Σχεδιασμός σημάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήνεται η χρήση ετικετών ενέργειας, οικο-ετικετών (eco-labels). Η ενσωμάτωση των κοινωνικών και ευρύτερων περιβαλλοντικών αξιών στις απαιτήσεις ενεργειακής πιστοποίησης που λειτουργεί οπτικά είναι θεμελιώδης για την καλύτερη προώθηση της πολιτικής και στρατηγικής που σχετίζονται με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών.

Ένας άλλος στόχος της έρευνας είναι να αιχμαλωτίσει τη συναίσθηση, σκέψεις, αντιλήψεις, εικόνες, εμπειρίες, πιστεύω, συνήθειες του κοινού που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές για τη σχεδίαση σημάτων-συμβόλων που τις απεικονίζουν.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Βασικό εργαλείο της έρευνας απετέλεσε η σχεδίαση δύο ερωτηματολογίων. Ένα σχετικό με την ανακύκλωση με στόχους 1ο να διερευνηθεί ο βαθμός πληροφόρησης των πολιτών, η στάση και οι αντιλήψεις τους για την ανακύκλωση ως αξία και οι καθημερινές συνήθειες και πρακτικές τους σε σχέση με την διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων ∙ 2ο αν κάποια καθιερωμένα σύμβολα είναι εύκολα αναγνώσιμα και 3ο ο σχεδιασμός κάδων που θα ενθάρρυνε την ανακύκλωση μεγιστοποιώντας την απόδοση του συστήματος, μείωση χρόνου επιλογής κάδου και λαθών.  Και ένα δεύτερο σχετικό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχους 1ο να διερευνηθεί ο βαθμός πληροφόρησης των πολιτών και οι αντιλήψεις τους για την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 2ο ο σχεδιασμός συμβόλων – σημάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Η 1η φάση της έρευνας περιελάμβανε την συγκέντρωση περίπου 600 ερωτηματολογίων της ανακύκλωσης και 800 ερωτηματολογίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 200 εκ των οποίων απαντήθηκαν από ειδικούς στο αντικείμενο, κυρίως μηχανικούς, 200 από πολίτες που ενημερώθηκαν ανεπισήμως πρόσωπο με πρόσωπο, 200 από μαθητές της Δευτεροβάθμιας και 200 της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημερώθηκαν επισήμως στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας.  

 

Η 2η φάση της έρευνας ολοκληρώθηκε με: 1) τη σχεδίαση φύλλου αξιολόγησης των συμβόλων – σημάτων  που σχεδιάστηκαν από τους ερωτηθέντες και τη συμπλήρωσή του από δύο κριτές, στη συνέχεια και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο κριτών ζητήθηκε η κρίση τρίτου προσώπου, 2) την επεξεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS