Πληροφορίες για:

GENESIS: Υπόγεια νερά και εξαρτώμενα οικοσυστήματα : Νέα επιστημονική βάση στις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών και των χρήσεων γης για τα υπόγεια νερά

Url: 
http://cordis.europa.eu/projects/92018_en.html
Διάρκεια: 
Τετάρτη, 1 Απρίλιος, 2009 to Δευτέρα, 31 Μάρτιος, 2014
Χρηματοδότης: 
EU-FP7
Συνολικός Προυπολογισμός: 
9.170.600€
Προϋπολογισμός ιδρύματος: 
250.000€
Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Περιγραφή: 

Σκοπός του GENESIS project είναι να θέσει τις βάσεις στην έρευνα για τους υπόγειους υδροφορείς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες  για να δοκιμάσει επιστημονικά θέματα και να βρεί νέα αποτελέσματα σε σημαντικά προβλήματα.

Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη πίεση από τις καταναλωτικές χρήσεις (άρδευση, ύδρευση, βιομηχανία) και ρύπανση από διάχυτες φορτήσεις (π.χ. γεωργία) και σημειακές πηγές (π.χ. βιομηχανία).Αυτό προκαλεί σοβαρές απειλές και κινδύνους για την πιο πολύτιμη πηγή νερού και στα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα. Νέα ενημέρωση χρειάζεται για την καλύτερη προστασία των υπόγειων υδάτων και των οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα (GDE) από την εντατική χρήση της γης και την αλλαγή του κλίματος. Οι επιπτώσεις από τις αλλαγές των χρήσεων γης και των κλιματικών αλλαγών είναι δύσκολο να διαχωριστούν καθώς επιδρούν με παρόμοιες αλλαγές στα οικοσυστήματα. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και αλληλοσυνδεόμενα. Η Ευρωπαική Οδηγία για τα υπόγεια ύδατα (GWD) και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (WFD) προβλέπει μέτρα για την προστασία των υπογείων υδάτων (GW) από τη ρύπανση και την υποβάθμιση. Προς το παρόν, τα ανώτατα όρια για τις συγκεντρώσεις των ρύπων στα υπογεία υδάτα έχουν θεσμοθετηθεί για τα νιτρικά και για διάφορα φυτοφάρμακα. Επίσης, νερό κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας θα πρέπει να παρέχεται στα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα. Οι Ευρωπαϊκοί υδροφορείς διαφέρουν από τη γεωλογία, το κλίμα και τις απειλές των υδροφορέων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αναπτύσσονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των συστημάτων αυτών.Στόχος του GENESIS είναι να ενσωματώσει τις προϋπάρχουσες και τις νέες επιστημονικές γνώσεις σε νέες μεθόδους, έννοιες  και εργαλεία για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα και την καλύτερη διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων.

Το GENESIS θα παράσχει εργαλεία για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των χρήσεων γης και του κλίματος στα υπόγεια ύδατα και στα οικοσυστημάτα  που σχετίζονται με αυτά. Τα εργαλεία θα πρέπει να βασίζονται στην καλύτερη επιστημονική βάση για i) διαδρομές ροής των υπόγειων υδάτων, β) βιογεωχημικές διαδικασίες, iii) μεθόδους για να παρατηρούν και να μειώνουν τη ρύπανση, iv) αλληλεπιδράσεις του οικοσυστήματος, και v) την ολοκληρωμένη διαχείριση.

Επιπλέον, το GENESIS θα προσφέρει καλύτερες λύσεις για τον εντοπισμό των αλλαγών ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση των σημείων για την αναστροφή των τάσεων της ρύπανσης, και θα παράγει  γνώση για το πώς να προστατευτούν τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα. Αυτό θέτει τις βάσεις  για το μέλλον και για την καλύτερη διαχείριση των υπογείων υδάτων.

Το GENESIS (Αριθμός Συμβολαίου: 226536) χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του θεματικού τομέα Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) του έβδομου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013).

Διάρκεια: 60 μήνες (αρχίζει 1 Απριλίου 2009)

Κοινοπραξία: 25 εταίροι από 17 χώρες

Συμπληρωματικό υλικό: