Πληροφορίες για:

INtegrating Sustainability in PartIcipatoRy Decision-making (INSPIRED)

Url: 
http://
Διάρκεια: 
Κυριακή, 1 Απρίλιος, 2012 to Σάββατο, 30 Ιούνιος, 2012
Χρηματοδότης: 
Υπουργείο Ανάπτυξης (Στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής)
Περιγραφή: 

Ο σκοπός αυτού το προγράμματος είναι να συμβάλλει στις Μεθοδολογίες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου το οποίο θα βοηθήσει στη μέτρηση της αειφορία σε περιοχές με μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς επίσης θα παρέχει τα μέσα να ενσωματωθούν αυτές οι μετρήσεις στις τεχνικές συμμετοχικών αποφάσεων για την περιβαλλοντική πολιτική. Η περιοχή έρευνας είναι η περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή του Ασωπού.